Registerbeskrivning för Teknologföreningens donatorregister

1. Registeransvarig

Teknologföreningen

Otsvängen 22, 02150 ESBO

2. Registrets kontaktperson

Fundraisingchef Emil Kauppi

emil.kauppi@tf.fi

(09) 466 932

3. Rättslig grund för och syftet med upprättandet av personuppgifter

Registret upprättas med stöd av Teknologföreningens berättigade intresse (artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Det berättigade intresset beskrivs närmare i punkt 4.

Syftet med behandlingen av personuppgifter av donatorer är att identifiera och uppmärksamma donatorer i framtiden, att kommunicera med dem om hur de donerade medlen används och om ämnen relaterade till donationernas synlighet, att vårda kontakterna till donatorer, hantera uppdaterade uppgifter om enskilda donatorer och om deras tidigare donationer. Vid behov kan informationen i framtiden användas till att statistikföra, segmentera och profilera berörda personer i forskningssyfte.

4. Grunden för behandling av personuppgifter

Grunden för behandling av personuppgifter är en berättigad kontakt med donatorn, dvs. en slags kundrelation (berättigat intresse). Kundrelationen uppstår med att kunden gör en donation via internet, genom girering, eller alternativt genom att Teknologföreningen på eget bevåg är i kontakt till personen i fråga och att kontakten resulterar i en donation.

Teknologföreningen, förkortat TF, är den i universitetslagen (558/2009) avsedda svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Teknologföreningen är ett allmännyttigt och offentligrättsligt samfund med självstyre. Till nationens ändamål hör att sammanföra svensktalande studerande vid Aalto-universitetet, bevaka svensktalande studerandes intressen vid Aalto-universitetet, främja det svenska språkets ställning vid Aalto-universitetet, utgöra en föreningslänk mellan sina medlemmar samt främja sina medlemmars samhälleliga, ideella, sociala och yrkesmässiga strävanden. För att trygga sina verksamhetsförutsättningar i framtiden kommer nationen att utföra en flytt av lokal och bygga ett nytt nationshus, på ny tomt, på ny mark. För att möjliggöra flytten behövs extern finansiering vilket är varför nationen vädjar till stiftelser, privatpersoner (främst sina alumner) och företag för donationer.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret får inbegripa följande uppgifter om den registrerade:

Privatperson:

 • Personens för- och efternamn, samt möjligt pseudonym
 • E-postadress
 • Postadress
 • Information om personliga donationsmärket
 • Donationssummor
 • Eventuella tillstånd och samtycken från donatorn gällande synlighet av donation

Organisation:

 • Organisationens namn
 • FO-nummer
 • Postadress
 • Donationssummor
 • Kontaktperson (se ovan)

6. Informationskällor

Personuppgifter insamlas av donatorerna för sådana donationer som inkommit via webbsidor, bankgiro eller donationer av egendom. Uppgifter insamlas också av de berörda personerna själva genom e-postmeddelanden, telefonsamtal, eller personliga möten, och i samband med digital eller annan interaktion.

Lagringstid för personuppgifter

Vi följer principerna i EU:s dataskyddsförordning när det gäller bevarandet av uppgifter. Det betyder att personuppgifterna enbart bevaras så länge de behövs för ovannämnda syften.

8. Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Personuppgifter överlåts inte till tredje parter.

9. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU.

10. Principer för hur registret skyddas

Tillgången till registret är begränsad till kontaktpersonen för registret samt en person som är tekniskt ansvarig för upprätthållningen av registret. Dessa personer kan temporärt ge tillgång till övriga medlemmar av, eller styrelsen på, Teknologföreningen för att främja registrets syften.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera, korrigera och förbjuda användningen av sådana personuppgifter som gäller honom eller henne själv. Således har den berörda personen rätt att

 • kontrollera de personuppgifter som gäller honom/henne själv,
 • begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas,
 • göra invändningar mot att hans/hennes uppgifter behandlas, eller begära att behandlingen av hans/hennes uppgifter begränsas,
 • begära att hans/hennes uppgifter överförs från ett system till ett annat på ett sådant sätt som fastställts i lagstiftningen om dataskydd,
 • helt eller delvis förbjuda kontakter med direktmarknadsföring eller motsvarande som syfte,
 • lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att hans/hennes personuppgifter inte har behandlats enligt lagstiftning om dataskydd.

I dessa fall är kontaktpersonen alltid registrets kontaktperson (se punkt 2).

12. Ändringar av denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats den 1.1.2022.

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).